Uvjeti poslovanja

Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Narodne novine" broj 107/2007 i 144/2012),direktorica trgovačkog društva „AEDIUM" d.o.o. Dubrovnik, dana 01. veljače 2014. godine, donosi sljedeće

OPĆE UVJETE POSLOVANJA

1. Ponuda

Ponuda trgovačkog društva Aedium d.o.o. kao posrednika u prometu nekretnina (dalje u tekstu: Agencija) temelji se na podacima koje se zaprime pismenim, usmenim ili elektronskim putem od strane nalogodavca – prodavatelja nekretnine te je uvjetovana potvrdom Agencije i Ugovorom o posredovanju. Agencija u obavljanju poslova posredovanja, odnosno drugih radnja u vezi s poslom koji je predmet posredovanja mora postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). Agencija zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje od strane nalogodavca – prodavatelja nekretnine, te mogućnosti da je oglašena nekretnina već prodana ili je vlasnik odustao od prodaje, a da o tome nije pravodobno obavijestio Agenciju. Za netočne podatke Agencija odgovara isključivo u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja. Ponude i obavijesti dane nalogodavcu – kupcu nekretnine moraju se čuvati u povjerenju i isti ih smije prenijeti trećoj osobi samo uz pismeno odobrenje Agencije. Ako je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija ponudila, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Agenciju.


2. Obveze Agencije

 • zaključiti Ugovor o posredovanju s nalogodavcem (standardni ili isključivi);
 • nastojati naći i dovesti u vezu s nalogodavcem osobu radi sklapanja posredovanoga posla;
 • procijeniti tržišnu vrijednost nekretnine i upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
 • upozoriti nalogodavca na eventualne nedostatke na nekretnini, kao i sa stanjem na tržištu;
 • pribaviti i izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini;
 • upoznati nalogodavca sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama koje za njega proizlaze iz pravnog posla glede predmetne nekretnine;
 • obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu,
 • omogućiti pregled nekretnine, (organizacija i vođenje);
 • čuvati osobne podatke nalogodavca te po pisanome nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
 • obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani posao koje su nam poznate ili bi nam morale biti poznate;
 • posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora;
 • provjeriti namjenu zemljišta koje je predmetom sklapanja ugovora u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište;
 • prisustvovati kod zaključenja pravnog posla (predugovora ili ugovora);
 • u ime nalogodavca urudžbirati potrebnu dokumentaciju kod nadležne Porezne uprave i zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda.
Smatra se da je Agencija omogućila nalogodavcu stupanje u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
 • neposredno odveo ili uputio treću osobu nalogodavcu u razgledanje predmetne nekretnine;
 • organizirao susret između nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
 • nalogodavcu priopćio ime, adresu, broj telefona, telefaksa, e-mail adrese treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.


3. Obveze nalogodavca

 • zaključiti Ugovor o posredovanju s Agencijom (standardni ili isključivi);
 • obavijestiti Agenciju o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani;
 • dati Agenciji na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini;
 • obavijestiti Agenciju o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu;
 • osigurati Agenciji i trećoj osobi zainteresiranoj za zaključivanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine u pratnji Agencije;
 • nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su Agencija i nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju predugovora, isplatiti Agenciji posredničku naknadu (osim ako nije drukčije ugovoreno);
 • nadoknaditi Agenciji troškove učinjene tijekom posredovanja, koji prelaze uobičajene troškove posredovanja (ako je to izričito ugovoreno);
 • obavijestiti Agenciju pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio Agenciju, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
Nalogodavac je odgovoran za štetu, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za poslove posredovanja u cilju okončanja pravnog posla. Nalogodavac je odgovoran za štetu i u slučaju namjernog ili izrazito nemarnog ponašanja sa svoje strane, prema Agenciji ili trećoj ugovornoj osobi koja je poslana od strane Agencije.

Nalogodavac nije dužan pristupiti pregovorima za sklapanje posredovanog posla s trećom osobom koju je posrednik našao, niti sklopiti pravni posao.U svim navedenim slučajevima nalogodavac, ako nije postupao u dobroj vjeri, odgovara za štetu te je dužan nadoknaditi Agenciji sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji ne mogu biti manji od 1/3 niti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.


4. Ostvarivanje prava na naknadu

Agencija stječe pravo na posredničku naknadu u cijelosti, u trenutku zaključenja Predugovora kojim se nalogodavac obvezao zaključiti posredovani pravni posao, odnosno u trenutku zaključenja Ugovora ako je tako ugovoreno. Posrednička naknada se isplaćuje Agenciji istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Agencija posredovala.

Ukoliko nalogodavac odustane tijekom zaključivanja posredovanog posla dužan je isplatiti stvarne troškove glede utrošenog vremena, oglašavanja i ostalih troškova.Nalogodavac je dužan platiti posredničku naknadu i kad je s osobom s kojom ga je u vezu dovela Agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, a koji je iste vrijednosti kao i pravni posao, odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija ima pravo na naknadu ako treća osoba koja je povezana s nalogodavcem (primjerice: bračni drug, izvanbračni drug, potomak, roditelj, direktor ili vlasnik trgovačkog društva), zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je Agencija nalogodavca dovela u vezu.

Ako u roku do 12 mjeseci nakon prestanka ugovora o posredovanju nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako ugovorom nije drukčije ugovoreno.
 

5. Posrednička naknada

Visina posredničke naknade određuje se ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina.Posrednička naknada obuhvaća uobičajene troškove posredovanja (povezivanje nalogodavca i treće osobe i provjeravanje stanja nekretnina, potrebne pregovore i pripremne radnje za sklapanje pravnoga posla), osim onih troškova koje su posebno ugovorene.

U posredničku naknadu su uključeni i sljedeći troškovi: sastavljanje pravnih akata (predugovora/ugovora i prijedloga za uknjižbu), troškovi ovjere potpisa kod javnog bilježnika (bez solemnizacije), troškovi sudske pristojbe za uknjižbu.

Ako Agencija u dogovoru s nalogodavcem obavlja za njega i druge radnje u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, vrstu i visinu troškova tih radnji ugovorit će se Ugovorom o posredovanju.
 

6. Prestanak ugovora

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili se može raskinuti prije isteka ugovorenog vremena isključivo pisanim otkazom bilo koje od ugovorenih strana, ukoliko nije što drugo ugovoreno Ugovorom o posredovanju. Ako otkazni rok nije izričito određen ugovorom o posredovanju, otkazni rok iznosi 8 dana od primitka otkaza. Kada je ugovor o posredovanju u prometu nekretninama prestao otkazom, nalogodavac je dužan nadoknaditi Agenciji učinjene troškove.
 

7. Opće odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i Agencije proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja, niti ugovorom o posredovanju, podredno se primjenjuju opće odredbe o ugovoru o posredovanju, kao i ostale odredbe Zakona o obveznim odnosima te Zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Moguće sporove će rješavati nadležni sud u Dubrovniku.

Dubrovnik, 01. veljače 2014. godine
Direktorica: Milena Burazor